எம்மைப்பற்றி

தமிழர் வாழும் நாடுகளில் சுழற்சி முறையில் வருடம் தோறும் போட்டிகளை நடத்துதல், அதன் மூலம் அந்த நாடுகளில் விளையாட்டினை ஊக்கப்படுத்தல்.

பூப்பந்தாட்ட விளையாட்டின் மூலம் புலம்பயர்ந்து வாழும் எம் மக்களை (அந்தந்த நாடுகளில் வாழும்) அந்நாட்டு மக்களுடன் இணைந்து வாழ்தலை ஊக்குவித்து அந் நாட்டின் பூப்பந்தாட்ட கழகங்களில் அவர்களை அங்கத்தவராக்குதல்.

5th Badminton Tournament 2018

Date : 27 October 2018
Time : First Match at: 09:00 ( Licence Control at: 08:30 ).

Venue :

Dreifachturnhalle Sunnegrund,
Blickensdorferstrasse,
6312 Steinhausen

Contact : +41 78 602 17 81 / +41 79 910 35 81